Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Adresaci projektu

2013-04-03 14:18:36

 W Projekcie mogą wziąć udział:

1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
a) Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto;
b) Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;
c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
a) Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka;
opiekunowi faktycznemu dziecka;
osobie uczącej się
b) W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.
4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
5) Samotni rodzice.

Beneficjenci ostateczni Projektu muszą spełniać również następujące warunki:

1) Posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Głusk.
2) W gospodarstwie domowym nie posiadają komputera i dostępu do Internetu.
3) Zobowiążą się do stosowania zasad określonych w Regulaminie Projektu (dostępny w niniejszej broszurze, w Biurze Projektu oraz na stronie www.cyfryzacja-glusk.pl.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79