Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Cele projektu

2013-04-03 14:16:27

Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk w okresie realizacji Projektu i jego trwałości poprzez:

  •  zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 35 Gospodarstwom Domowym z terenu gminy Głusk, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, poprzez udostępnienie im komputerów stacjonarnych, w tym 5 specjalistycznych zestawów dla osób niepełnosprawnych

oraz

  •  wyposażenie w 60 zestawów komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu, w tym 6 specjalistycznych zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych, 6 jednostek podległych Beneficjentowi: Zespół Szkół w Mętowie – 16, Zespół Szkół w Kalinówce – 12, Zespół Szkół w Wilczopolu-Kolonii – 13, Publiczna Szkoła Podstawowa w Prawiednikach – 12, Gminna Biblioteka Publiczna – 3 i Świetlica Środowiskowa w Wilczopolu-Kolonii – 4. W sumie gmina dzięki realizacji projektu przekaże nieodpłatnie do dyspozycji mieszkańców 95 komputerów z dostępem do internetu.


Cele szczegółowe Projektu:

1) zakup 35 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz 60 zestawów komputerowych Jednostek Podległych beneficjentowi
2) zakup 11 zestawów specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych; sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo (5 zestawów dla Gospodarstw Domowych oraz 6 zestawów dla jednostek Podległych Beneficjentowi)
3) udostępnienie nieodpłatnie Internetu dla 35 Gospodarstw Domowych i 6 Jednostek Podległych.
4) wyposażenie Gospodarstw Domowych i Jednostek Podległych w sprzęt i łącza internetowe.
5) adaptacja pomieszczeń w 6 Jednostkach Podległych beneficjentowi na potrzeby ich wyposażenia w zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu
6) rozwój kluczowych kompetencji grup docelowych, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technik informacyjno–komputerowych.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79