Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Głusk nie daje się wykluczyć

2013-04-15 13:24:58

 Gmina Głusk chce walczyć z cyfrowym wykluczeniem. Samorząd pozyskał z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prawie 1,3 mln zł na zakup 95 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy i szkół oraz szkolenia informatyczne. Rekrutacja uczestników projektu już się rozpoczęła.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk” jest realizowany w partnerstwie ze Wschodnią Fundacją Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka. Dzięki niemu 35 gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dostanie stacjonarne komputery z darmowym Internetem. Pięć z nich to specjalistyczne zestawy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ale na tym nie koniec. Kolejne 60 zestawów komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, w tym 6 specjalistycznych zestawów dla osób niepełnosprawnych, trafi do szkół oraz instytucji podległych gminie Głusk: Zespołu Szkół w Mętowie (16 zestawów), Zespołu Szkół w Kalinówce (12 zestawów), Zespołu Szkół w Wilczopolu - Kolonii (13 zestawów), Publicznej Szkoły Podstawowej w Prawiednikach (12 zestawów) oraz Gminna Biblioteka Publiczna (3 zestawy) i Świetlica Środowiskowa w Wilczopolu – Kolonii (4 zestawy). Będą mogli z nich korzystać nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym.

Zestawy dla osób niepełnosprawnych będą zawierały sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne dla osób słabowidzących, niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo. Wsparcie zostanie udzielone przez okres realizacji projektu, tj. do końca marca 2015 r. oraz przez okres 5 letniej trwałości.

Okno na świat

– Kiedy na początku ubiegłego roku nasz samorząd decydował o przystąpieniu do ogłoszonego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie konkursu na dofinansowanie projektów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców uznaliśmy, iż problem jest tak ważki, że jako gmina gotowi byliśmy wnieść wkład własny w wysokości 15 proc. wartości projektu. Później przyszła pierwsza dobra wiadomość. Nasz projekt został zakwalifikowany do dofinansowania – tłumaczy Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk. – A pod koniec roku, tuż przed rozpoczęciem realizacji projektu, WWPE ogłosiła, że beneficjenci nie muszą wnosić do projektu wkładu własnego, bo wydatki w całości zostaną sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Z powodów finansowych nie wszystkich mieszkańców naszej gminy stać na kupno komputera z dostępem do Internetu. Projekt choć w części powinien rozwiązać ten problem.

Wykluczenie cyfrowe to brak umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu. We współczesnym świecie, to równoznaczne z wykluczeniem społecznym. Internet to nie tylko dostęp do informacji, ale również najskuteczniejszy sposób poszukiwania pracy. Jednym słowem internet, to okno na świat.

 

Nie tylko sprzęt

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk ” to nie tylko sprzęt komputerowy, niezbędne oprogramowanie i podłączenie do Internetu. Chodzi także o rozwój kluczowych kompetencji uczestników projektu poprzez zwiększenie ich umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komputerowych. – Wszyscy Beneficjenci Ostateczni będą uczestniczyć w bezpłatnym 30-godzinnym szkoleniu z zakresu obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej – wylicza Bogumił Fura, koordynator projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk”. – Siedemdziesiąt pięć osób, zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem cyfrowym, weźmie udział w szkoleniu informatycznym na poziomie podstawowym i średnim.

Każdy z uczestników dostanie pakiet szkoleniowy, zawierający m.in. pen-drive z zainstalowanym podręcznikiem e-book. Na zakończenie wszyscy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia informatycznego. Uczestnicy szkoleń mają także zapewniony catering.

Nie masz komputera i internetu? Zgłoś się!

W projekcie mogą wziąć udział:

1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

a) osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto

b) osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto

c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

a) prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka i osobie uczącej się

b) w ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

3) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.

4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

5) samotni rodzice

Ostatni dzwonek na zgłoszenia

Kandydaci spełniający kryteria uczestnictwa w projekcie mają czas do końca kwietnia na złożenie formularzy zgłoszeniowych w biurze projektu. Formularze dostępne są w biurze projektu i na stronach internetowych projektu oraz stronie partnera projektu (www.wfwsi.pl) wraz z niezbędnymi załącznikami.

Pierwszeństwo przy naborze będą miały kolejno: osoby niepełnosprawne, gospodarstwa domowe o najniższych dochodach z dziećmi w wieku szkolnym, rodziny, w których znajduje się osoba niepełnosprawna.

 

Biuro projektu

Urząd Gminy Głusk

ul. Głuska 140, 20-385 Lublin

tel. 81 75 18 770 lub 725 03 82 79

www.cyfryzacja-glusk.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79