Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Trwa rekrutacja

2013-04-15 12:19:13

 Trwa nabór chętnych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk”. Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających kryteria do Biura Projektu, które mieści w Urzędzie Gminy Głusk, przy ul. Głuskiej 140.

Kandydaci, którzy spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie mogą do końca kwietnia złożyć formularz zgłoszeniowy. Dokument dostępny jest w Biurze Projektu przy ul. Głuskiej 140 (budynek Urzędu Gminy) lub na stronie internetowej projektu w zakładce „Do pobrania”.

Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać wg kryteriów przydzielenia wsparcia:
1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
a) Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto;
b) Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;
c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
a) Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka;
- osobie uczącej się;
b) W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty

539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia przez SZEAS (Samorządowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głusku,
4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
5) Samotni rodzice.

Pierwszeństwo przy naborze do uczestnictwa w projekcie będą miały kolejno: gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, posiadające dzieci w wieku szkolnym, rodziny, w których znajduje się osoba niepełnosprawna, osoby niepełnosprawne.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79